Penulis: Al Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al Khathib Asy Syarbini

Tahqiq: Syaikh Bassam Abdul Wahhab Al Jabi

Penerbit: Dar Ibnu Hazm Beirut

Halaman: 3 Jilid Tebal

Berat: 3 Kg

Harga: Rp 900.000